11

ਫਾਲਤੂ ਪੁਰਜੇ

ਚੇਨ ਚੱਕਰ

ਸਿਲੰਡਰ

ਕਾਸਟਿੰਗ

ਚੇਨ ਚੱਕਰ 2

ਸ਼ਾਫਟ

ਗੇਅਰ ਵੀਲ